fbpx

 Forretningsbetingelser

 1. Definitioner og generelle betingelser

 

1.1. Nærværende standardbetingelser er gældende for alle leverancer fra Tonny Schnoor Kommunikation, CVR: 25286014, Ørkildsgade 37E, 2 5700 Svendborg. 

 

1.2. Standardbetingelserne udgør, sammen med et konkret projektbeskrivelse på tilbudet og/eller andre skriftlige aftaler som måtte være indgået, kontraktgrundlaget for alle projekter hos Tonny Schnoor Kommunikation. 

 

1.3. Standardbetingelserne er udelukkende gældende for projekter af/fra Tonny Schnoor Kommunikation og derfor ikke eventuelle leverancer fra tredjepart.

 

1.4. Ved ”Kunde” eller bøjninger heraf forstås den juridiske person, der tildeler Tonny Schnoor Kommunikation et projekt. Sammen betegnes Kunden og Tonny Schnoor Kommunikation som “Parterne”.

 

1.5. Standardbetingelserne er gældende for både større og mindre opgaver indgået mundtligt, gennem telefon eller pr. e-mail selvom der fra disse ikke direkte henvises til standardbetingelserne. 

 

1.6. Tonny Schnoor Kommunikation indgår rådgivnings-, projekt-, support-, konsulent- og udviklingsaftaler i henhold til fastpris betaling og timebaseret betaling. Hvor intet andet fremgår, så er aftalen timebaseret. Det betyder, der faktureres pr. forbrugt tid.

 

1.7. Alle priser nævnt under et projekt i det accepterede tilbud er gældende for projektet, og så snart et tilbud er accepteret af Kunden, vil Tonny Schnoor Kommunikation kunne kræve betaling for opgaver nævnt i dette tilbud.

 

 1. Projektet

 

2.1. Alle projekter defineres i tilbuddet. Det kan ske at et projekt er defineret i yderligere dokumenter eller systemer. Alt noteret i tilbuddet er dog gældende og tæller over evt. andre aftaler i tilfælde af uoverensstemmelse.

 

2.2. Tilbud kan accepteres skriftligt eller mundtligt. 

 

2.3. Tilbud er gældende efter skriftlig eller mundtlig godkendelse.

 

2.4. Med mindre andet er aftalt, bærer Kunden det fulde ansvar for, at projektet er entydigt og udtømmende beskrevet. Elementer som ikke er beskrevet i tilbudet er ikke en del af projektets omfang..

 

2.5. Eventuelle ændringer i projektet, samt tidsplanen og eventuelle prisaftaler, skal for at være gyldige aftales skriftligt af Parterne. 

 

2.6. Det påhviler Kunden at stille alle nødvendige oplysninger til rådighed vedrørende projektet. Ved forsinkelse af leverancer fra Kunden vil det medføre ekstra omkostninger på projektet. Disse ekstra omkostninger svarer til den forbrugte, eller spildte, tid hos Tonny Schnoor Kommunikation. 

 

2.7. Ved webprojekter understøtter vi browserne Firefox, Chrome, Edge og Safari

 

 1. Udførelsen og organisering

 

3.1. Tonny Schnoor Kommunikation udfører projektet i overensstemmelse med indholdet nævnt i tilbuddet.

 

3.2. Er der ikke aftalt en tidsplan, skal projektet udføres med den hast som efter projektets omfang og omstændighederne i øvrigt anses for rimelig. En tidsplan kan aftales mundtligt eller skriftligt, men skal uanset hvad registreres i tilbudet for at være gældende.

 

3.3. Projektet skal udføres i samråd mellem Parterne. Samråd skal foregå ved løbende kontakt mellem Parternes kontaktpersoner.

 

3.4. Tonny Schnoor Kommunikation har i forbindelse med projektets udførelse ret til at anvende underleverandører og til at udlevere de nødvendige oplysninger om Kunden og projektet til, at underleverandøren kan udføre sin opgave. Underleverandører vil være bundet af samme tavshedspligt som Tonny Schnoor Kommunikation, jf. pkt. 9 nedenfor.

 

 1. Priser og betaling

 

4.1. Tonny Schnoor Kommunikation fakturerer i henhold til standard timepris og efter medgået tid, hvad angår mindre opgaver, hvis ikke andet er nævnt. En mindre opgave er på op til en uges varighed.

 

4.2 Tonny Schnoor Kommunikation opererer med standard timeprisen 750 kr. /time 

 

Denne timepris kan dog ændres, hvis andet aftales ved det enkelte projekt. Hvis der er aftalt priser, som fraviger fra ovenstående standard timepris, skal det fremgå af projektbeskrivelsen på tilbuddet.

 

4.3 Alle faste priser betragtes som aftalt, hvis de er nævnt på projektets beskrivelse i tilbuddet.

 

4.4. Tonny Schnoor Kommunikation kan fakturere projekter løbende pr. måned efter færdiggørelsesgraden eller ved afslutning af et projekts enkelte faser/elementer. Tonny Schnoor Kommunikation forbeholder sig retten til at fakturere ethvert projekt i måneden, hvor projektet er påbegyndt, uanset om projektet er afsluttet. Ved projekter faktureres 50 % ved aftalens indgåelse.

 

4.5. Regninger forfalder til betaling 8 dage efter udstedelse.

 

4.6. Tidsforbrug til transport, møder og relaterede udgifter for møder, der ikke er planlagt i projektplanen i tilbuddet, kan faktureres særskilt.

 

4.7. Såfremt der foreligger ubetalte regninger der har overskredet betalingsfristen, kan Tonny Schnoor Kommunikation vælge at indstille arbejdet indtil disse er betalt. Tonny Schnoor Kommunikation kan ligeledes lukke for adgang til alt software og øvrigt materiale udviklet af Tonny Schnoor Kommunikation i tilfælde af ubetalte regninger.

 

4.8. Tonny Schnoor Kommunikation kan pålægge et rykkergebyr på 100 kr. for hver opkrævet rykker ved for sen betaling.

 

4.9. Tonny Schnoor Kommunikation kan desuden opkræve morarente fra forfaldsdagen med rentelovens sats.

 

4.10. Alle priser er angivet i danske kroner eksklusiv moms.

 

 1. Supportklippekort og opdateringsaftaler

 

5.1. Tonny Schnoor Kommunikation tilbyder mulighed for at timer kan købes via et såkaldt supportklippekort. 

 

5.2. Supportklippekort forældes efter 2 år fra udstedelsesdato.

 

5.3. Supportklippekort anvendes udelukkende til mindre opgaver (under en dag) og opdateringsaftaler.

 

5.4. En opdateringsaftale er en aftale om, at Tonny Schnoor Kommunikation fast opdaterer en kundes website og/eller systemer.

 

5.5. Opdateringsaftaler kan opsiges med 3 måneders varsel, til udgangen af en måned.

 

 1. Pligter ved aflevering

 

6.1. Ved færdiggørelse af et projekt laver Tonny Schnoor Kommunikation en aflevering af det aftalte til Kunden. Afleveringens art vil afhænge af omfang og kompleksitet. En aflevering er typisk en e-mail der forklarer, at projektet er afsluttet, overleveret, gået live eller på anden vis færdiggjort.

 

6.2. Det påhviler Kunden straks efter aflevering at udføre egne tests af projektet samt dets opfyldelse af det aftalte i tilbudet og eventuelle bilag. 

 

6.3. Kunden skal snarest videregive registrerede fejl og mangler til Tonny Schnoor Kommunikation. Fejl og mangler indmeldt inden 14 dage efter aflevering af et projekt udføres af Tonny Schnoor Kommunikation uden beregning.

 

6.4. Såfremt Tonny Schnoor Kommunikation er ansvarlig for en fejl eller mangel, som er indberettet til Tonny Schnoor Kommunikation inden 14 dage efter aflevering, skal denne fejl eller mangel inden for rimelig tid påbegyndes løst eller Kunden anvises om hvorledes denne udbedres. Tonny Schnoor Kommunikation har altid ret til at planlægge evt. fejludbedringer, så det passer med Tonny Schnoor Kommunikations øvrige planlægning.

 

6.5. Hvis det under afhjælpningen af en fejl mv. viser sig, at fejlen ikke skyldes Tonny Schnoor Kommunikation, herunder eksempelvis hvis fejlen skyldes manglende eller fejlagtig registrering i tilbuddet, og Kunden bærer ansvaret herfor, er Tonny Schnoor Kommunikation berettiget til godtgørelse efter regning i henhold til de gældende timepriser.

 

6.6. Eventuelle fejl og mangler, der indberettes til Tonny Schnoor Kommunikation senere end 14 dage efter aflevering, samt eventuelle ændringsønsker vil blive håndteret som et nyt projekt efter regning eller til fast pris efter aftale, og Kunden kan således ikke kræve dem løst uden beregning af Tonny Schnoor Kommunikation

 

6.7. Fejl forårsaget af forhold relateret til drift og tredjeparts software kan ikke henføres til Tonny Schnoor Kommunikation

 

 1. Forsinkelse

 

7.1. Har Parterne aftalt en tidsplan, foreligger der forsinkelse, såfremt aflevering af projektet ikke har fundet sted på den aftalte leveringsdato, eller hvis en delleverance ikke er leveret under projektet til den aftalte tid. En delleverance kan bl.a. være levering af design, svar på e-mails, levering af kommentarer og øvrig kommunikation fra Kunden til Tonny Schnoor Kommunikation. Forsinkelse kan opstå både hos Kunden og hos Tonny Schnoor Kommunikation. Forsinkelsen løber indtil den dato, hvor aflevering finder sted.

 

7.2. Er forsinkelsen forårsaget af Kunden eller Kundens samarbejdspartnere, har Tonny Schnoor Kommunikation ret til at udskyde den aftalte leveringsdato så det passer med Tonny Schnoor Kommunikations øvrige planlægning. Herudover vil der blive faktureret for den ekstra tid der skal bruges til levering af Kundens projekt. Kunden betaler altså for den allerede aftalte tid + den nye tid der skal bookes på grund af forsinkelsen.

 

7.3. Tonny Schnoor Kommunikation er berettiget til erstatning af eventuelle tab direkte afledt af forsinkelse forårsaget af Kunden eller Kundens samarbejdspartnere.

 

7.4. Medmindre andet er skriftligt aftalt i forbindelse med det konkrete projekt har Kunden ingen ret til erstatning for indirekte eller direkte tab foranlediget af eventuel forsinkelse fra Tonny Schnoor Kommunikation.

 

 1. Hardware og drift

 

8.1. Det er Kundens ansvar at der er stillet hardware, software og andet til rådighed i god tid med henblik på at undgå forsinkelser for udførelsen af projektet.

 

8.2 Det er Kundens ansvar at sørge for en stabil og pålidelig host, som kan bruges til udvikling af projektet.

 

8.3. Tonny Schnoor Kommunikation skal kunne få adgang til projektets hostingmiljø 24 timer i døgnet og på eget initiativ. Hvis ikke dette er muligt kan der forekomme forsinkelse.

 

8.4. Tonny Schnoor Kommunikation påtager sig intet ansvar for funktionen af hardware, software eller andet, som af Kunden stilles til rådighed for projektets gennemførelse.

 

 1. Rettigheder til Projektet

 

9.1. Alle rettigheder til  projektet tilhører efter fuld betaling Kunden. 

 

 1. Tavshedspligt og referencer

 

10.1. Tonny Schnoor Kommunikation forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart i forbindelse med udførelse af konkrete projekter og samarbejdet i øvrigt.

 

10.2. Tonny Schnoor Kommunikation har ret til i markedsføringsøjemed at opgive Kunden samt projektet og en eventuel slutkunde som reference. Tonny Schnoor Kommunikation har herudover ret til at vise grafisk materiale og kodeeksempler fra projektet i en eventuel reference eller case.

 

 1. Force majeure

 

11.1. Tonny Schnoor Kommunikation er ikke ansvarlig for skade eller mangler i projektets gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold. Tonny Schnoor Kommunikation er således fritaget for ansvar over for Kunden, såfremt Tonny Schnoor Kommunikation forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af forhold, som Tonny Schnoor Kommunikation ikke er herre over, og som Tonny Schnoor Kommunikation ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet.

 

 1. Tvister

 

12.1. Enhver tvist vedrørende fortolkningen af denne aftale eller tvister der opstår i forbindelse med dens indgåelse, gennemførelse eller ophør, skal endeligt og bindende for parterne afgøres ved voldgift efter reglerne ved Det Danske Voldgiftsinstitut.

 

 

 

 

 

Du er altid velkommen til at ringe og få en snak om, hvordan jeg kan hjælpe.

Du kan altid ringe på tlf.: 22 24 56 97 eller sende en mail på: tonny@tonnyschnoor.dk
Du er også velkommen til at bruge kontaktformularen herunder.

7 + 13 =